Tripod Turnikeler

Tripod Turnike Sistemleri


Tripod Turnike ZKT2200

Tripod Düşen Kol Double Turnike

Tripod Turnike ZKT1200

ZKT 1200 Double Tripod Düşen Kol Turnike

ZKG 2180

Tripod Düşen Kol Turnike

ZKT-1000 Tripod Turnike Sistemleri | Geçiş Kontrol

Yarı-Otomatik Tripod Düşen Kol Turnike SistemleriZKT-1000 Tripod Turnike

ZKT-2100 Tripod Turnike

ZKT 2100 Düşen Kol Tripod Turnike Sistemleri