Kişisel Verilen Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak, ZKSoftware The Advanced Biometric Solution Elektronik San. Ve Tic. Ltd. Şti. (“ZKSoftware”) Veri Sorumlusu sıfatına sahip olup; kişisel verileriniz aşağıda açıklanan çerçevede ve her zaman 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) ile uyumlu olarak işlenir. Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; ZKSoftware Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

ZKSoftware olarak, tarafınıza ait ad, soyad, kimlik bilgileri, iletişim bilgileri vb. oluşan kişisel verileriniz; faaliyet ve hizmetlerimizin geliştirilmesi, sizlerle paylaşılması, analiz, raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi; sözleşme ilişkisi içerisine girmeye ve/veya satış ve pazarlamaya yönelik operasyonların planlanması ve yürütülmesi; kurum, kurum faaliyetleri ve marka hakkındaki algı düzeyini artırmaya yönelik aksiyonların planlanması ve yürütülmesi gibi amaçlarla, ayrıca, kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerin kurgulanması, geliştirilmesi ve yürütülmesi; çalışmaların ve operasyonların geliştirilmesi, takibi, kontrolüne yönelik faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesi; gelen şikayet ve başvuruların değerlendirilebilmesi, verilerin doğru ve güncel olarak tutulmasının sağlanmasına yönelik faaliyetlerin yerine getirilmesi gibi amaçlarla (“Amaçlar”) KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işleyebilmekteyiz.

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz ZKSoftware tarafından ZKSoftware ve ZKSoftware’a bağlı internet siteleri üzerinden veya ZKSoftware ile geçeceğiniz diğer temas kanallarına bağlı olarak tamamen veya kısmen otomatik yöntemlerle veya bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan/ fiziksel yöntemlerle elde edilmekte ve işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, md.5/1 uyarınca açık rızanız alınarak işlenmektedir. Bununla birlikte, akdedilen Sözleşmeler ve hukukî yükümlülükler bağlamında elde edilen bilgiler uyarınca da verileriniz işlenebilmektedir.  Ek olarak şartların oluşması halinde md.5/2/c uyarınca varsa tarafınızla akdedilecek satış, destek, sözleşmenin kurulması, ifası ve sona erdirilmesi için, md.5/2/ç uyarınca ticari elektronik iletilere ilişkin saklama yükümlülüğü vb. ZKSoftware’ın hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için ve md.5/2/e uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için ve md.5/2/f uyarınca ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, kurumun tanıtımı gibi veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması halinde işlenebilecektir.

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçları

Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak; yukarıda açıklanan işleme Amaçlarının yerine getirilebilmesini sağlamak, ticari elektronik ileti iletebilmek, verileri işlemek, saklamak, korumak gibi amaçlarla çalışılan iş ortakları, aracı hizmet sağlayıcılar, hizmet alınan gerçek veya tüzel kişiler, tedarikçiler ve danışmanlar ile gizlilik sözleşmeleri ile güvenliği sağlanmak kaydı ile yasal sınırlara uygun olarak ve ilgili işlemin gereği ve amacı ölçüsünde paylaşabilmekte, aktarabilmektedir.

Kişisel veriler, Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişilere aktarılabilecektir. Yurtdışına ise herhangi bir aktarım yapılmamaktadır. Ayrıca kişisel veriler, yasal bir gereklilik gereği bu verileri talep etmeye ve almaya yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile de paylaşılabilecektir:

 • Yürütülen ticari faaliyetlerin mevzuata ve politikalarımıza uygun olarak yerine getirilmesi için ZKSofware’ın iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Kısa, orta ve uzun vadede ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması,
 • İnsan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanması ve yürütülmesi,
 • İş ilişkisi içerisinde olunan gerçek kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması,
 • Ticari itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması.
 1. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarınız bulunmaktadır.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi ıslak imzalı başvuru formunu doldurarak şahsen veya noter vasıtasıyla “Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat:2 No:40 Şişli – İstanbul” adresine iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır.

İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Zksoftware The Advanced Biometric Solution Elektronik San. Ve Tic.Ltd. Şti.

Veri İhlali Bildirimi

Sayın Müşterilerimiz, 22 Mayıs 2022 tarihinde meydana gelerek sistemlerimizi etkileyen zararlı yazılım hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz. İlgili mevzuat kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, müşterilerimize ait kimlik, iletişim ve müşteri işlem kategorilerindeki kişisel verilerin (ad, soyad, tc kimlik no, adres, telefon numarası, geçmiş sipariş bilgileri, alacak-borç bilgileri) etkilenme ihtimali olduğu tespit edilmiştir. İhlalden etkilenen bilgilerin sınırlı sayıda kimlik, iletişim ve müşteri işlem bilgilerinden ibaret olması nedeniyle ihlalin ilgili kişilere yüksek derece olumsuzluk yaratmadığı ve şirketimiz organizasyonunu ciddi boyutta etkilemediği değerlendirilmiştir. Alınan güvenlik önlemleri kapsamında; ihlalin tekrarlanmaması ve veri güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli tüm idari ve teknik tedbirler tarafımızca alınmıştır. Size yardımcı olmak adına yapabileceğimiz herhangi bir şey olması halinde, kvkk@zksoftware.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

KVKK Başvuru Formu’nu buradan indirebilirsiniz.

Scroll to Top